ISSN: 1301-255X
e-ISSN: 2687-4016

Genel İlkeler

Arış:

 • Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı yayınlanan akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelere yer veren ulusal, indexli, hakemli bir dergidir.
 • Sanat tarihi ile ilgili bilimsel makaleler, bilimsel bir toplantıda sunulmuş ancak yayımlanmamış bildiriler ve lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalar ile ilgili metinleri yayınlar. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.
 • Gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

Yazıların Değerlendirilmesi

 • Yazarlar makalenin içeriğinden sorumludur ve Arış’ın etik ilkelerine uymalıdır.
 • Editör kontrolünden geçirilen makaleler, hakemlere gönderilmeden önce İntihal.net programı ile taranır. Çalışmaların benzerlik oranı %20' yi, tek kaynak benzerlik oranı %5’i geçmemelidir. Bahsi geçen oran belirtilen kıstasların üzerinde ise ilgili çalışma hakemlere gönderilmeyerek sorumlu yazara iade edilir.
 • Arış’a gönderilen her yazı, ilk olarak editörler tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamında değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editör tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir.
 • Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için iki hakem görevlendirilir.
 • Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur.
 • Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.
 • Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. Onaylanan makaleler yayın sırasına alınır ve yazarlara bilgi verilir.
 • Makale yayına kabul edildikten sonra yazar makalesini word formatında “Genel Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni” başlığı altında belirtildiği gibi düzenleyerek editörlüğümüze arisdergisi@akmb.gov.tr adresi üzerinden ulaştırmalıdır.
 • Basım aşamasında, makale yazara gönderilir. Yazar gözden geçirir ve eğer düzeltme gerekli ise makale üzerinde göstererek dergiye geri gönderir.
 • Yayımlanan yazılar için telif ödenir ve yayın hakları Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na devredilmiş sayılır. Bu devir, sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.

Yayın Dili

Arış’ın dili Türkiye Türkçedir. Gönderilecek makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Her sayının %20’sini geçmeyecek şekilde, İngilizce yazılmış makalelere de Türkçe özetleriyle birlikte yer verilebilir.

Genel Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni:

 • Başlık içerikle uyumlu olup 12 kelimeyi geçmemeli, büyük harflerle yazılmalıdır. Eğer makale bilimsel bir toplantıda sunulmuş veya lisansüstü tezden üretilmiş ise yıldızla başlığa ilintilendirilerek ilk sayfanın altına verilmelidir.
 • Yazar adı başlığın altına yazılmalıdır.
 • Sırasıyla görev unvanı, kurum adresi, e-posta bilgileri ve ORCID numarası bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk sayfanın altında verilmelidir.
  Eğer başlığa da dipnot düşüldüyse isime iki yıldız verilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda da yazar sıralamasına göre bu bilgiler yazılmalıdır.

  Örnek 1: Tek Yazarlı
  *Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
  e-posta: abcdefg@marmara.edu.tr
  ORCID: 0000-0000-0000-0000
  Makale Türü: Araştırma makalesi
  Makale Gönderim Tarihi: 00.00.2021 / Makale Kabul Tarihi: 00.00.2021
  Örnek 2: iki veya Daha Fazla Yazarlı
  *Prof. Dr.,Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
  **Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
  e-posta: abcdefg@marmara.edu.tr / abcdefg@ankara.edu.tr
  ORCID: 0000-0000-0000-0000 / 0000-0000-0000-0000
  Makale Türü: Araştırma makalesi
  Makale Gönderim Tarihi: 00.00.2021 / Makale Kabul Tarihi: 00.00.2021
   
 • Gönderilen makalelerin başında, en az 200, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve genelden özele doğru sıralanmış 5-8 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. Özet içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır.
 • Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

  Kağıt Boyutu: A4 Dikey
  Yazı Tipi: Times New Roman
  Yazı Boyutu: Başlıkta 12, metinde 12, alıntılarda 12, özetlerde ve kaynakçada 10 punto
  Satır Aralığı: Metinde 1.5, dipnotlarda 1
   
 • Yazıların uzunluğu 5000 sözcüğü geçmemelidir. Özel fontlar kullanılmamalıdır.
 • Makalede yer alan fotoğraflar yüksek çözünürlükte (600 dpi / 2000 – 3000 px) ve baskı kalitesine uygun bir şekilde gönderilmelidir.
 • Metin içinde kullanılan görsel malzemeye gönderme yapılmalıdır. Gönderme yapılan yerde parantez içinde (Fotoğraf / Çizim / Şekil 1 vb.) ve ilgili görselin sayı numarası verilmelidir. Birden fazla görsele gönderme yapılacak ise ilgili numaralar tire ile ayrılarak belirtilmelidir. (Fotoğraf 1-2 vb.)
 • Makalede kullanılan Fotoğraf / Çizim / Şekil / Tablo’ların altına görsel başlığı, koyu ve eğik olarak yazılmalıdır. Ardından iki nokta üst üste konulmalıdır. Örneğin: Fotoğraf:
 • Başlıklar koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların, 1., 2., ara başlıklarınsa, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye edilir. Ara başlıkların koyu ve küçük harflerle yazılması gerekir.
 • Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “tırnak içinde” gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz.
 •  
 • Doğrudan alıntılar “tırnak içinde” verilir. Alıntılar 4 satırdan fazla olduğunda, bloklama yöntemi kullanılır. Paragraf girintileri bir sekme; blok alıntılarsa iki sekme içeriden yazılır. Blok alıntılarda yazı karakterinin boyutu değiştirilmez; 12 punto ile eğik yazılır.
 • İmla ve noktalama işaretleri için TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.

Kaynak Gösterimi:

Arış dergisinde 22 Sayı itibarıyla APA 7 atıf sistemi kullanılmaktadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız:

http://icits2021.erdogan.edu.tr/wp-content/uploads/2021/06/APA-7-Yazim-Kurallari-ve-Kaynak-Go%CC%88sterme.pdf

Arış Dergisi APA / Kurallarına geçmiştir. APA stili için kendi sayfasında birçok örnek vardır. Sürümler devamlı yenilenmektedir. Aşağıda bunlardan bazıları alınmıştır.

1. Tamamı yazılan kitap
Jackson, LM (2019). Önyargı psikolojisi: Tutumlardan sosyal eyleme (2. baskı). Amerika Psikoloji Derneği. https://doi.org/10.1037/0000168-000
Sapolsky, RM (2017). Davranış: En iyi ve en kötü halimizle insan biyolojisi. Penguen Kitapları.
Svendsen, S. ve Løber, L. (2020). Büyük resim/Akademik yazı: Bir saatlik kılavuz (3. dijital baskı). Hans Reitzel Forlag. https://thebigpicture-academicwriting.digi.hansreitzel.dk/
2. Düzenlenmiş kitabın tamamı
Hygum, E. ve Pedersen, PM (Ed.). (2010). Erken çocukluk eğitimi: Danimarka'daki değerler ve uygulamalar. Hans Reitzels Forlag. https://erkençocuklukeğitimi.digi.hansreitzel.dk/
Kesharwani, P. (Ed.). (2020). Tüberküloz tedavisinde yaklaşımlar. Akademik Basın.
Torino, GC, Rivera, DP, Capodilupo, CM, Nadal, KL ve Sue, DW (Ed.). (2019). Mikro saldırganlık teorisi: Etki ve çıkarımlar. John Oğulları. https://doi.org/10.1002/9781119466642

 • Parantez içindeki alıntılar: (Hygum ve Pedersen, 2010; Kesharwani, 2020; Torino ve diğerleri, 2019)
 • Anlatı alıntıları: Hygum ve Pedersen (2010), Kesharwani (2020) ve Torino ve diğerleri. (2019)
 • Bir editör için “(Ed.)” kısaltmasını, birden fazla editör için “(Ed.)” kısaltmasını editör adlarından sonra ve ardından bir nokta kullanın. Birden fazla düzenleyici olması durumunda, tüm adlardan sonra rolü bir kez ekleyin.
 • Parantez içindeki alıntılar: (Jackson, 2019; Sapolsky, 2017; Svendsen & Løber, 2020)
 • Anlatı alıntıları: Jackson (2019), Sapolsky (2017) ve Svendsen ve Løber (2020) Kitabın yazarını, yayın yılını, başlığını ve yayıncısını belirtin. Hem basılı kitaplar hem de e-kitaplar için aynı formatı kullanın.

3. Editörlü olarak yeniden basılan kitap
Watson, JB ve Rayner, R. (2013). Koşullu duygusal tepkiler: Küçük Albert vakası (D. Webb, Ed.). CreateSpace Bağımsız Yayıncılık Platformu. http://a.co/06Se6Na (1920'de yayınlanan orijinal çalışma)

 • Parantez içindeki alıntı: (Watson & Rayner, 1920/2013)
 • Anlatı alıntısı: Watson ve Rayner (1920/2013)
 • Watson ve Rayner'ın kitabı ilk olarak 1920'de yayınlandı. Webb tarafından düzenlendi ve 2013'te yeniden yayınlandı.

1. Dergi makalesi
Grady, JS, Her, M., Moreno, G., Perez, C. ve Yelinek, J. (2019). Hikaye kitaplarındaki duygular: Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etnik ve ırksal grupları temsil eden hikaye kitaplarının karşılaştırılması. Popüler Medya Kültürünün Psikolojisi, 8 (3), 207 217 https://doi.org/10.1037/ppm0000185

 • Parantez içi alıntı: (Grady ve diğerleri, 2019)
 • Anlatı alıntısı: Grady ve ark. (2019)
 • Bir dergi makalesinin DOI'si varsa DOI'yi referansa ekleyin.
 • Bir dergi makalesine her zaman sayı numarasını ekleyin.

Kaynakçalarınızı bu örneklere göre düzenleyiniz.
Aksel, M. (2010). Türklerde Dini Resimler. İstanbul: Kapı Yayınları.
Anmaç, E. (1999) Kula Halılarının Kompozisyon Özellikleri ve Kula Halılarında Kullanılan Motifler. Erdem, Halı Özel Sayısı-1, C.10, S. 28: 15-22.