ISSN: 1301-255X
e-ISSN: 2687-4016

Genel İlkeler

Arış:

 • Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Haziran ve Aralık olmak üzere yılda 2 sayı yayınlanan akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelere yer veren ulusal, indexli, hakemli bir dergidir.
 • Halı, dokuma ve işleme sanatları ile ilgili bilimsel makaleler, bilimsel bir toplantıda sunulmuş ancak yayımlanmamış bildiriler ve lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalar ile ilgili metinleri yayınlar. Ancak bu yayın etkinliğinden kaynaklanması muhtemel herhangi bir sorunun sorumluluğu yazara aittir.
 • Gönderilen yazıların daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması ve bir başka yayın organının yayın değerlendirme sürecinde bulunmaması gerekir.

Yazıların Değerlendirilmesi

 • Makalelerin son teslim tarihi Haziran sayısı için 15 Ocak, Aralık sayısı için 15 Haziran’dır.
 • Yazarlar makalenin içeriğinden sorumludur ve Arış’ın etik ilkelerine uymalıdır.
 • Editör kontrolünden geçirilen makaleler, hakemlere gönderilmeden önce İntihal.net programı ile taranır. Çalışmaların benzerlik oranı %20' yi, tek kaynak benzerlik oranı %5’i geçmemelidir. Bahsi geçen oran belirtilen kıstasların üzerinde ise ilgili çalışma hakemlere gönderilmeyerek sorumlu yazara iade edilir. 
 •  Arış’a gönderilen her yazı, ilk olarak editör tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bağlamında değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, yazar tarafından yapılması gereken düzeltmeler olursa, yazı, editör tarafından düzeltme istenerek yazara iade edilir. 
 •  Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için iki hakem görevlendirilir.
 • Hakem ve yazarların isimleri karşılıklı olarak birbirlerinden gizli tutulur. 
 •  Hakemlerin kendilerine gönderilen yazıyı değerlendirme süreleri azami 15 gündür. Bu süreç sonunda rapor edilmeyen yazı için yeni bir hakem tayin edilir.
 •  Alan değerlendirmesinden iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, üçüncü bir hakeme gönderilir ve yazının yayınlanıp yayınlanmaması üçüncü hakemin raporu doğrultusunda belirlenir. Onaylanan makaleler yayın sırasına alınır ve yazarlara bilgi verilir. 
 • Makale yayına kabul edildikten sonra yazar makalesini genişletilmiş özetle beraber word formatında “Genel Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni” başlığı altında belirtildiği gibi düzenleyerek editörlüğümüze arisdergisi@akmb.gov.tr adresi üzerinden ulaştırmalıdır. 
 • Basım aşamasında, makale yazara gönderilir. Yazar gözden geçirir ve eğer düzeltme gerekli ise makale üzerinde göstererek dergiye geri gönderir. 
 • Yayımlanan yazılar için telif ödenir ve yayın hakları Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’na devredilmiş sayılır. Bu devir, sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.

Yayın Dili 

Arışın dili Türkiye Türkçedir. Gönderilecek makalelerde Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. Her sayının %20’sini geçmeyecek şekilde, İngilizce yazılmış makalelere de Türkçe özetleriyle birlikte yer verilebilir. 

Genel Yazım Kuralları ve Sayfa Düzeni:

 • Başlık içerikle uyumlu olup 12 kelimeyi geçmemeli, büyük harflerle yazılmalıdır. Eğer makale bilimsel bir toplantıda sunulmuş veya lisansüstü tezden üretilmiş ise yıldızla başlığa ilintilendirilerek ilk sayfanın altına verilmelidir.
 • Yazar adı başlığın altına yazılmalıdır. 
 • Sırasıyla görev unvanı, kurum adresi, e-posta bilgileri ve ORCID numarası bir yıldızla soyadına ilintilendirilerek, ilk sayfanın altında verilmelidir.

Eğer başlığa da dipnot düşüldüyse isime iki yıldız verilmelidir. Birden fazla yazar olması durumunda da yazar sıralamasına göre bu bilgiler yazılmalıdır. 

Örnek 1:  Tek Yazarlı

Öğretim Görevlisi, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

e-posta: abcdefg@marmara.edu.tr 

ORCID: 0000-0000-0000-0000 

Makale Türü: Araştırma makalesi

Makale Gönderim Tarihi: 00.00.2021 / Makale Kabul Tarihi: 00.00.2021

Örnek 2:  İki veya Daha Fazla Yazarlı

Prof. Dr., Araştırma Görevlisi – Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü

e-posta: abcdefg@marmara.edu.tr / abcdefg@ankara.edu.tr

ORCID: 0000-0000-0000-0000 / 0000-0000-0000-0000

Makale Türü: Araştırma makalesi

Makale Gönderim Tarihi: 00.00.2021 / Makale Kabul Tarihi: 00.00.2021

 • Gönderilen makalelerin başında, en az 200, en fazla 300 kelimeden oluşan Türkçe (Özet), İngilizce (Abstract) ve genelden özele doğru sıralanmış 5-8 kelimelik Türkçe (Anahtar Kelimeler), İngilizce (Keywords) ile Türkçe ve İngilizce başlık yer almalıdır. Özet içinde kaynak, şekil, çizelge, nota vb. bulunmamalıdır. 
 • Yayımlanmasına karar verilen makalelerin yazarlarından 500 ila 750 kelimelik genişletilmiş özet talep edilecektir. Genişletilmiş özet çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir.
 • Sisteme eklenecek yazıların sayfa düzeninin yazar tarafından ve şu değerlere uygun bir biçimde yapılmış olması gerekir:

Kağıt Boyutu: A4 Dikey

Yazı Tipi: Times New Roman

Yazı Boyutu: Başlıkta 12, metinde 12, alıntılarda 12, özetlerde 10, dipnot ve kaynakçada 10 punto

Satır Aralığı: Metinde 1.5, dipnotlarda 1. 

 • Makale metninde göndermeler noktadan sonra numarası verilerek dipnot olarak sayfa altında yazılmalıdır. 
 •  Yazıların uzunluğu 5000 sözcüğü geçmemelidir. Özel fontlar kullanılmamalıdır.
 • Makalede yer alan fotoğraflar yüksek çözünürlükte (600 dpi / 2000 – 3000 px)  ve baskı kalitesine uygun bir şekilde gönderilmelidir. 
 • Metin içinde kullanılan görsel malzemeye gönderme yapılmalıdır. Gönderme yapılan yerde parantez içinde  (Fotoğraf / Çizim / Şekil 1 vb.) ve ilgili görselin sayı numarası verilmelidir.  Birden fazla görsele gönderme yapılacak ise ilgili numaralar tire ile ayrılarak belirtilmelidir. (Fotoğraf 1-2 vb.)
 • Makalede kullanılan Fotoğraf / Çizim / Şekil / Tablo’ların altına görsel başlığı, koyu ve eğik olarak yazılmalıdır. Ardından iki nokta üst üste konulmalıdır.  Örneğin: Fotoğraf:
 • Başlıklar koyu ve büyük harflerle yazılmalıdır. Uzun yazılarda ara başlıkların kullanılması okuyucu açısından yararlıdır. Ana başlıkların,  1., 2., ara başlıklarınsa, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2 şeklinde numaralandırılması tavsiye  edilir. Ara başlıkların koyu ve küçük harflerle yazılması gerekir.  
 •  Metin içindeki vurgulanması gereken ifadeler, “tırnak içinde” gösterilir, eğik veya koyu karakter kullanılmaz. 
 • Doğrudan alıntılar “tırnak içinde” verilir. Alıntılar 4 satırdan fazla olduğunda, bloklama yöntemi kullanılır. Paragraf girintileri bir sekme; blok alıntılarsa iki sekme içeriden yazılır. Blok alıntılarda   yazı karakterinin boyutu değiştirilmez; 12 punto ile eğikyazılır.
 •  İmla ve noktalama işaretleri için TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.

Kaynak Gösterimi 

 • Makaleler, The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography) atıf ve referans sistemi esas alınarak hazırlanmalıdır.
 • Görsel malzemenin kaynağı (kişi, kurum, arşiv vs.) görselin altında parantez içinde belirtilmelidir.
 • Kaynaklar metnin sonunda, yazarların soyadına göre alfabetik olarak yazılmalı; atıf yapılmayan çalışmalara kaynakça kısmında yer verilmemelidir. 
 •  Metin içi göndermeler ve Kaynakça örneklerde belirtildiği gibi olmalıdır: 

Tek Yazarlı Kitap:

Dipnotta:

Ad Soyad, Eser Adı, Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım yılı, sayfa numarası.

1. Ernst H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992, s.45.

2. Gombrich, Sanatın Öyküsü, s.45.

Kaynakçada:

Soyad, Ad. Eser AdıEserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım yılı. 

Kaynakçada:

 Gombrich, Ernst H. Sanatın Öyküsü. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1992.

 İki Yazarlı Kitap: 

Dipnotta: 

1.Bekir Koç ve Murat Baskıcı, Bozkırdan Sanayinin Başkentine, Ankara: Ankara Sanayi Odası Yayınları, 2013, s.25.

2. Koç ve Baskıcı, Bozkırdan Sanayinin Başkentine, s.23. 

Kaynakçada: 

Koç, Bekir. ve Baskıcı, Murat. Bozkırdan Sanayinin Başkentine. Ankara: Ankara Sanayi Odası Yayınları, 2013.

 Üç Yazarlı Kitap: 

Dipnotta: 

1. İlhan Ovalıoğlu, Cevat Ekici ve Raşit Gündoğ, Belgelerle Osmanlı Döneminde Ankara, İstanbul: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2014, s.104. 

2. Ovalıoğlu, Ekici ve Gündoğ, Belgelerle Osmanlı Döneminde Ankara, s.110.

Kaynakçada: 

Ovalıoğlu, İlhan, Cevat Ekici ve Raşit Gündoğ. Belgelerle Osmanlı Döneminde Ankara. İstanbul: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2014.

Dört ve Daha Fazla Yazarlı Kitap: 

Dipnotta: 

 1. Günay Kut vd., Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007, s.104. 

2. Kut vd., Kandilli Rasathanesi, s.125.

Kaynakçada: 

Kut, Günay, Hatice Aynur, Cumhure Üçer ve Fatma Büyükkarcı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007.

Yazarla Birlikte Yayıma Hazırlayanı Olan Kitap: 

Dipnotta: 

1. Müjgan Üçer, Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı, haz., Evre Başar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2019, s.46. 

2. Üçer, Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı, s.125.

Kaynakçada: 

Üçer, Müjgan. Türk Kültür ve Sanatında Hayat Ağacı. haz., Evre Başar. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2019.

Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap: 

Dipnotta: 

1. Seton Lloyd, Türkiye’nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları, çev., Ender Varinlioğlu,  Ankara: Tübitak Yayınları, 2003, s.150.

2. Lloyd, Türkiye’nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları, s.143. 

Kaynakçada: 

Lloyd, Seton. Türkiye’nin Tarihi Bir Gezginin Gözüyle Anadolu Uygarlıkları. çev., Ender Varinlioğlu. Ankara: Tübitak Yayınları, 2003. 

Not: Yazar belli değilse; Eser adından önce hazırlayanın veya çevirenin adı dipnot veya kaynakça düzenine göre yazılarak, ardından haz.,/Haz., veya çev.,/Çev. yazılır. 

Örnek: 

Dipnotta: 

1. Özdemir Nutku, çev., Romeo ve Juliet, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984, s.25. 

2. Nutku, çev., Romeo ve Juliet, s.46. 

Kaynakçada: 

Nutku, Özdemir, Çev. Romeo ve Juliet. İstanbul: Remzi Kitabevi, 1984.

Kitaptan Bir Bölüm: 

Dipnotta: 

1. Ziya Kenan Bilici, “Yazılı Belgeler-Maddi Kanıtlar: Selçuklu Arkeolojisi’nin Tarihsel Kaynakları”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı Mimarlık ve Sanat, ed., Ali Uzay Peker ve Ziya Kenan Bilici, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2. bs., 2015, s.142.

2. Bilici, “Yazılı Belgeler-Maddi Kanıtlar: Selçuklu Arkeolojisi’nin Tarihsel Kaynakları”, s.54.

Kaynakçada: 

Bilici, Ziya Kenan. “Yazılı Belgeler-Maddi Kanıtlar: Selçuklu Arkeolojisi’nin Tarihsel Kaynakları”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı Mimarlık ve Sanat. Ed., Ali Uzay Peker ve Ziya Kenan Bilici. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2. bs., 2015. 

Derleme Kitap: 

Dipnotta: 

1. İnan Kalaycıoğlulları, der., Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – 5 Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2018, s.104.

2. Kalaycıoğlulları, der., Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – 5 Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe, s.124.

Kaynakçada: 

Kalaycıoğlulları, İnan, Der. Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Külliyatı – 5 Bilim ve Öğretim Dili Olarak Türkçe. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2018.

Derleme Kitapta Bir Bölüm (Kitap Bölümü): 

Dipnotta: 

1.Ayşe Durakbaşa, “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve Münevver Erkekler”, 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler, der., Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998, s.42. 

2. Durakbaşa, “Cumhuriyet Döneminde”s.30. 

Kaynakçada: 

Durakbaşa, Ayşe. “Cumhuriyet Döneminde Modern Kadın ve Erkek Kimliklerinin Oluşumu: Kemalist Kadın Kimliği ve Münevver Erkekler”. 75 Yılda Kadınlar ve Erkekler. Der., Ayşe Berktay Hacımirzaoğlu. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 1998: 29-50.

Basılı Makale: 

Dipnotta: 

1. Beyhan Karamağaralı, “Türk Halı Sanatındaki Motiflerin Yorumu Üzerine”, Arış, 2 (1997), s.30. 

2. Karamağaralı, “Türk Halı Sanatındaki Motiflerin Yorumu Üzerine”, s.32.

Kaynakçada: 

Karamağaralı, Beyhan. “Türk Halı Sanatındaki Motiflerin Yorumu Üzerine”. Arış. 2 (1997): 28-39.

Not: Basılı veya elektronik makale ve kitaplarda, birden fazla yazarı olan eserlerde, kaynakçada yalnızca ilk yazar Soyad, Ad şeklinde belirtilir; diğer yazarlar Ad Soyad olarak sıralanır.

Elektronik Makale: Dipnotta:

1. Nezihe Seyhan, “Resurrection Day in Divan Literature”, Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory and Culture, 18/1 (2004), s.64. (erişim 12.08.2009). 

2. Seyhan, “Resurrection Day”, s.71. 

Kaynakçada: 

Seyhan, Nezihe. “Resurrection Day in Divan Literature”. Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory and Culture. 18/1 (2004): 62-76. (erişim 12.08.2009). 

Not: Kaynakçada elektronik makalelerin kolay erişilebilir olmasını önemsiyoruz. Bu nedenle yukarıdaki örnekteki gibi gömülü link olmasa da, yazarlarımızdan linkleri kaynakçaya örnekteki gibi eklemelerini rica ediyoruz. 

Örnek: 

Seyhan, Nezihe. “Resurrection Day in Divan Literature”. Literature & Theology: An International Journal of Religion, Theory and Culture. 18/1 (2004): 62-76. https://academic.oup.com/litthe/article-abstract/18/1/62/938042?redirectedFrom=fulltext. (erişim 12.08.2009).

Ansiklopedi Maddesi: 

Dipnotta: 

Yediyıldız, Bahaddin. “Osmanlılar Döneminde Tük Vakıfları ya da Türk Hayrat Sistemi.” Osmanlı Ansiklopedisi. 5. Cilt. (2000). s.17-33.

1. Osmanlı Ansiklopedisi, Bahaddin Yediyıldız, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, “Osmanlılar Döneminde Tük Vakıfları ya da Türk Hayrat Sistemi” maddesi.

2. Osmanlı Ansiklopedisi, “Osmanlılar Döneminde Tük Vakıfları ya da Türk Hayrat Sistemi” maddesi.

Kaynakçada: 

Osmanlı Ansiklopedisi. Bahaddin Yediyıldız. 5 cilt. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999.

Çok bilinen ve isim benzerliği nedeniyle karışması mümkün olmayan ansiklopedilere dipnotlarda kısa şekilde atıf yapılır. Örnek Dipnot: 

Encyclopaedia Britannica, 15th ed., “Salvation” maddesi.

Web Sayfası: 

Dipnotta: 

1. “Dünya Miras Listelerinde Türkiye”, Unesco Türkiye Milli Komisyonu, erişim 19 Ocak, 2015, http://www.unesco.org.tr/?page=15:64:1:turkce. 

2. “Dünya Miras Listelerinde Türkiye”. 

Kaynakçada: 

Unesco Türkiye Milli Komisyonu. “Dünya Miras Listelerinde Türkiye”. Erişim 19 Ocak, 2015. http://www.unesco.org.tr/?page=15:64:1:turkce.

Tez: 

Dipnotta: 

1. Barihüda Tanrıkorur, “Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri”, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2000, s.112.

2. Tanrıkorur, “Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri”, s.118. 

Kaynakçada: 

Tanrıkorur, Barihüda. “Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri”. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, 2000.

Yayımlanmamış Konferans: 

Dipnotta: 

1. Ergün Laflı, “İbn-İ Battuta’nın İstanbul Seyahati” (Türk İslam Dünyasında Seyyahlar Ve Seyahatnameler Uluslararası Bilgi Şöleninde Sunulan Bildiri, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Ekim 13-15, 2016). 

2. Laflı, “İbn-İ Battuta’nın İstanbul Seyahati”. 

Kaynakçada: 

Laflı, Ergün. “İbn-İ Battuta’nın İstanbul Seyahati” Türk İslam Dünyasında Seyyahlar Ve Seyahatnameler Uluslararası Bilgi Şöleninde Sunulan Bildiri, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Ekim 13-15, 2016.

 • Örnek Makale Dosyası (Boş Makale Dosyası): Makalenizi aşağıda bulunan örnek dosya üzerinde düzenleyerek göndermeniz gerekmektedir. Bu örnek dosyada sayfa boyutu, kenar boşlukları, Yazım kuralları dergimiz standartlarına uygun olarak sunulmaktadır.

Örnek için tıklayınız!